செந்தமிழ் நாடு மகாகவி பாரதியார் கவிதைகள்

செந்தமிழ் நாடு மகாகவி பாரதியார் கவிதைகள்

1.செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே-இன்பத் தேன்வந்து பாயுது காதினிலே-எங்கள் தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே-ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே (செந்தமிழ்) 2.வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு-உய் வீரம் செறிந்த தமிழ்நாடு-நல்ல காதல் புரியும் அரம்பையர்போல்-இளங் கன்னியர் சூழ்ந்த தமிழ்நாடு (செந்தமிழ்) 3.காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு-தமிழ் கண்டதோர்…continue »