🎲🎲மனைவியின் அருமை 🎲🎲
🎲 நீரின் அருமை பயிரில் தெரியும்!
🎲 நிலத்தின் அருமை விளைச்சலில் தெரியும்!
🎲 கல்வியின் அருமை பதவியில் தெரியும்!
🎲 பணத்தின் அருமை வறுமையில் தெரியும்!
🎲 தாயின் அருமை அன்பினில் தெரியும்!
🎲 தந்தையின் அருமை அறிவினில் தெரியும்!
🎲 நண்பனின் அருமை உதவியில் தெரியும்!
🎲 அண்ணனின்அருமை அன்பளிப்பில் தெரியும்!
🎲 அக்காவின் அருமை அரவணைப்பில் தெரியும்!
🎲 தம்பியின் அருமை தயவில் தெரியும்!
🎲 தங்கையின்அருமை விருந்தில் தெரியும்!
🎲 மகளின் அருமை மரியாதையில் தெரியும்!
🎲 மகனின் அருமை சுமையில் தெரியும்!
ஆனால்
🎲 மனைவியின்_அருமையோ_அனைத்திலுமே_தெரியும்!
ஆனால்!… இது…🎲
🎲அவளின் மறைவிற்கு பின்பே பலருக்கும் புரியும்….🎲

-படித்ததில் பிடித்தது